دسته‌ها
مقالات مقالات روانپزشکی

ذهن آگاهی در تنفس و بدن

به تنفس خود به بهترین حالتی که می توانید آگاه باشید.

همان گونه که تنفس شما داخل و خارج از بدن شما می شود

کششی را که در شکم شما با دم وبازدم ایجاد می شود احساس کنید

هر وقت شکم شما پایین می رود احساس کنید که چقدر نرم پایین می رود.

با هر نفس حالا اجازه بدهید که احساس آگاهی شما در تنفس شما رشد پیدا کند  این می تواند شامل احساسات گونا گونی در بدن شما باشد.

حالا همین آگاهی می تواند شامل چیز های متفاوتی در بدن شما یا اینکه می تواند احساس نشستن و تنفس کردن باشدو

یا اینکه می تواند احساس این باشد که کجای بدن شما با زمین ، صندلی یا تشکی نشسته اید تماس دارد. یا اینکه کجای پای شما در تماس با زمین است.

هر جایی که بدن شما به چیزی متصل است می توانید به آنها تمرکز کنید و اگاهی خود را بالا ببرید

یا می تواند این باشد که دستان شما الآن کجا قرار گرفته است.

تا انجایی که در توانایی شما ست سعی کنید تمام این احساسات را در ذهن خود با هر دم و بازدم داشته باشید.

بدن خود را به عنوان یک عضو کلی در نظر بگیرید .در حالی که هستید فقط به احساس آرامش و تنفس خود متمرکز شوید.

در هردم وبازدم خود احساس کنید که ذهن شما به یک نقطه خاص تمرکز کند .سعی کنید در هر دم وبازدم بدن خود را به صورت یک جسم واحد در نظر بگیرید

سعی کنید ذهن خود را از آن قسمت خاص بیرون بیاوریدو بدن خود را به عنوان یک جسم واحد در نظر بگیرید.

و اگر احساس می کنید احساس شما در آن منتطقه خاص بیش از حد است حالت بدن خود را عوض کنید تا توجه شما از ان منطقه خاص خارج شود

ولی اگر تغییراتی در موقعیت بدن خود ایجاد می کنید سعی کنید تمام ا گاهی خود را بر روی تغییر حالت بدن خود داشته باشید

شاید شما بخواهید در این زمان تمرکز خود را و تمام توجه خود را در منتطقه ای که بیش از حد احساس می کنید متمرکز کنید .به بهترین حالت  ممکن بر روی ان  متمرکز شوید و به بهترین حالت ممکن جز ئیات آن را  کشف کنید.

سعی کنید با دقت تمام کیفیت احساس خود را رصد کنید. سعی کنید دقیقا  بر روی نقطه ای که درآن احساس دارید متمرکز شوید.

آیا احساس می کنید تمامی احساس شما در یک نقطه خاص متمرکز شده است.

آیا این احساس بعد از مدت زمانی به جای خاصی در بدن شما منتقل  می شود

.یا اینکه احساس می کنید این احساس در کل بدن شما می چرخد

سعی کنید روی بیشترین  نقطه ای که بیشترین احساسات رادر آن دارید هر کجایی از بدن شما هست متمرکز شوید و به همان نقطه ای که متمرکز می شوید سعی کنید احساسی را که در آن نقطه خاص دارید تجربه کنید

تنفس خود ، دم وبازدم خود را به آن منطقه ای که احساس بیشتر دارید هدایت کنید

سعی کنید با دم وبازدم به آرامی به منطقه ای بروید که احساس بیشتری دارید وارد شوید و به آرامی به منطقه دیگر بروید